Het project Dataversneller Hoofd-Hals oncologie betreft een samenwerking tussen de NVKNO, het programma Registratie aan de bron, het Radboudumc, IKNL en de NWHHT. Het project is gefinancierd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Klinische data worden niet altijd en overal eenmalig en eenduidig vastgelegd gedurende het primaire zorgproces wat hergebruik t.b.v. de kwaliteitsregistratie lastig en arbeidsintensief maakt. Om te komen tot eenmalige en eenduidige vastlegging van zorginformatie moeten afspraken worden gemaakt over wat wanneer en hoe wordt vastgelegd. In dit project is daarom een landelijk uniform zorgproces ontwikkeld voor de primaire behandeling van de hoofd-hals oncologie geïnspireerd op het zorgproces van het Radboudumc. Het landelijk zorgproces is geïmplementeerd in ten minste twee hoofd-hals centra (1 Chipsoft en 1 EPIC) en wordt verder uitgerold over de andere hoofd-hals centra waardoor automatische aanlevering aan de kwaliteitsregistratie (DHNA en NKR) rechtstreeks vanuit het EPD/zorgproces mogelijk is en handmatig overtypen verleden tijd is. De resultaten van het project zijn samengevat in het Eindrapport Dataversneller Hoofd-Hals oncologie.
Daarnaast is een rapport opgesteld met een bundeling van de huidige praktijkervaringen om implementatie in de resterende Hoofd Hals centra gemakkelijker te maken: Eenmalig registreren, iedereen kan het leren!